Rada rodziców

RADA RODZICÓW reprezentuje ogół rodziców, których pociechy uczęszczają do przedszkola.

Do zadań Rady Rodziców należą m.in.:

  • uczestniczenie w życiu przedszkola,
  • udział  w osiągnięciu lepszej jakości pracy przedszkola,
  • zaspokajanie potrzeb dzieci,
  • występowanie do Rady Pedagogicznej  oraz Dyrektora placówki z wnioskami i opiniami  na temat przedszkola
  • wspieranie działalności Przedszkola, która może gromadzić fundusze z dobrowolnych kwot rodziców oraz innych źródeł.

W regulaminie Rady Rodziców jest określony sposób wydatkowania pieniędzy.

Rada Rodziców wybiera przewodniczącego Rady oraz działa  na podstawie regulaminu działalności uchwalonym przez siebie. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola.

W trakcie posiedzenia Rady Rodziców  Dyrektor placówki może zawrzeć głos doradczy. Do udziału w posiedzeniu mogą być także zaproszone osoby przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Rodziców, inne osoby-  w charakterze doradczym.

Plik do pobrania:

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 200 W WARSZAWIE