Zgłaszanie nieobecności dziecka

Sposób przekazywania informacji o nieobecności dziecka

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata podlega zwrotowi pod warunkiem poinformowania przedszkola o nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania, z tym, że za pierwszy  dzień nieobecności opłata jest zwracana pod warunkiem poinformowania przedszkola najpóźniej w tym dniu do godziny 9:00 ( paragraf 3 ust. 7 Uchwały Nr XVII/326/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy). Dopuszcza się możliwość zwrotu dzienne wysokości opłaty za korzystanie z posiłków za pierwszy dzień nieobecności, gdy nieobecność zostanie zgłoszona najpóźniej w tym samym dniu do godz. 9:00 (paragraf 1 ust.6 Zarządzania Nr 1398/2011 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy  z dnia 4 sierpnia 2011 r.).